Recognition of Algonquin Territory

City of Ottawa Reconciliation Action Plan

 

Odàwàng kì ombàkonigàde ega wìkàd kà mìgiwàniwang Màmìwininì Aishinàbe-wakì. Pimàdizìg Màmìwininì Anishinàbeg kàgigekamig kì abig ondaje akìng.

Odanishinàbewiziwiniwà obimàdjiwowiniwà ogì nanegàdjichigàdànàwà nanàj ako nongom iyo abinàs. Kichi Odenaw Odàwàng okikàdjìyàwàn pimàdizìn Màmìwininì Anishinàben kaye okikàdjitònàwà iyo akì.